دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1399/2/3 رفع اشکال پایه نهم

تاریخ شروع: 1399/2/3 رفع اشکال درسی پایه نهم

تاریخ شروع: 1399/2/3 رفع اشکال ریاضی پایه هفتم

تاریخ شروع: 1399/2/3 رفع اشکال درسی پایه هشتم

تاریخ شروع: 1399/2/1 فصل دوم اعداد حقیقی تیزهوشان نهم دوره دوم جلسه 4

تاریخ شروع: 1399/1/27 نهم مباحث تکمیلی فصل اول

تاریخ شروع: 1399/1/25 تیزهوشان نهم

تاریخ شروع: 1399/1/25 تیزهوشان نهم جلسه دوم

تاریخ شروع: 1399/1/26 ریاضی نهم